ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
(chatbot adatkezelés)


Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a „Facebook Messenger” szolgáltatáson és “https://spigen.hu/” weboldalon keresztül elérhető chatbot adatkezelésekre terjed ki.

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

Az adatkezelő cégneve: Speeddepo Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: H-1134 Budapest, Klapka utca 7.

Telephely: H-1134 Budapest, Klapka utca 7.

Postacíme: H-1134 Budapest, Klapka utca 7.

E-mail címe: info@spigen.hu

Telefonszáma: +36 1 236 30 30

Fax: +36 1 288 04 97

Honlap: www.spigen.hu

2. A kezelt adat meghatározása, az adatkezelési folyamat leírása

A kezelt adatok köre:


- Az érintett Facebook Messenger részére megadott vezeték- és utóneve; neme; Messenger-azonosítója; e-mail címe; a feltett kérdések és válaszok; a levelezés tartalma.

A folyamat leírása:


- Az adatkezelés https://www.facebook.com/spigenhungary/ cím messenger alkalmazásán és a https://spigen.hu/ weboldalon elérhető chatbot elindulása után az érintett erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. „Ha rákoppintottál a(z) Indítás gombra, az oldal (Spigen Hungary) számára láthatóvá válnak a nyilvános adataid.”. A chatbot elindulására az adatkezelő facebook hirdetésére, vagy posztjára történő kattintás után, valamint az adatkezelő részére messenger üzenet küldése után, vagy az adatkezelő (https://spigen.hu/) oldalán az indtásra való kattintás után kerül sor. A chatbot elindulását követően az érintettel folytatott beszélgetés teljes egésze és a felhasználó azonosításához szükséges személyes adatok a Facebook a Spigen Facebook oldalán és a Botsify (https://botsify.com/) chatbot platform rendszerében kerülnek rögzítésre. A chatbot a beszélgetés során a felhasználó kérése esetén közvetíti az adatkezelő ajánlatait és lehetőséget biztosít azokkal kapcsolatos kérdésfeltevésekre. Fontos, hogy a rendszer direkt ajánlatot csak akkor és legfeljebb naponta 1 alkalommal küld, ha az érintett felhasználó az erre vonatkozó kérdésre igennel válaszol. A beszélgetés során lehetőség van az ajánlatok kérésének elutasítására és a chatbot-ról való leiratkozásra.

3. Az adatkezelés célja

- Marketing (közvetlen üzletszerzési) cél, szolgáltatás értékesítése.
- Online ügyfélszolgálat keretében kérdés-válasz funkció biztosítása.

4. Az adatkezelés jogalapja

- Az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, melyet az érintett a konkrét funkció használatának megkezdésekor ad meg.

5. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei

- Az adatkezelésre nem kerül sor.

6. Adatfeldolgozók

- Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó: Online Service Selector Kft. (a továbbiakban: Adatfeldolgozó)

Székhelye: H-2084 Pilisszentiván, Szőlő utca 39.

Telephely: H-2084 Pilisszentiván, Szőlő utca 39.

Postacíme: H-2084 Pilisszentiván, Szőlő utca 39.

E-mail címe: hello@selector.hu

Telefonszáma: +36 20 414 5065

Honlap: www.selector.hu

7. Az adattovábbítás

- Adattovábbításra a Facebook Inc. és a chatbot üzemeltetője, a Botsify (https://botsify.com) részére harmadik országba kerül sor.

8. A személyes adat kezelésének időtartama

- A chatbot-ról való leiratkozásig, de legfeljebb 1 évig

9. Tájékoztatás az érintett jogairól

- Az érintett jogosult arra hogy:

 • Az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

 • Kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 • Kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje

 • Kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;

  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • A rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 • Ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

10. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk

- Profilalkotás során az Érintettekre vonatkozó személyes jellemzőket valamilyen automatizált módszerrel értékelik ki. Az ilyen értékelések felhasználhatók például személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, viselkedéshez kapcsolódó jellemzőinek elemzésére vagy előrejelzésére.

- A tiltakozás joga kiterjed a jogos érdeken alapuló profilalkotásra, mint sajátos adatkezelési műveletre is. Amennyiben pedig direkt marketing célból kerül sor profilalkotásra, úgy az Érintett tiltakozása nyomán a Személyes Adatain alapuló profilalkotással is haladéktalanul fel kell hagyni.

11. Hatósághoz fordulás joga

- Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi Személyes Adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

 

12. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

- A teljes adatkezelési tájékoztató elérhető a https://spigen.hu/index.php?route=information/information&information_id=3 oldalon.


Hírlevél feliratkozás

* E-mail cím: